Prioritnou činnosťou je poskytovať riešenia. Na základe dlhoročných skúseností na trhu s nehnuteľnosťami vám tieto riešenia je pripravený poskytovať kolektív odborníkov, ktorí sa niekoľko rokov úspešne profilovali na riešeniach komplikovaných prípadov a nadštandardných požiadaviek klientov pôsobiacich alebo vstupujúcich do tajomstiev nehnuteľností.

Spoločnosť REAL & PROPERTY ADVISOR s.r.o.


vznikla v čase, kedy väčšina realitno – sprostredkovateľských a poradenských spoločnosti začala zanikať v dôsledku prehlbujúcej sa finančnej a hospodárskej krízy, ktorá ako prvý najvýraznejšie zasiahla práve trh s nehnuteľnosťami. Vznik spoločnosti REAL & PROPERTY ADVISOR s.r.o. bolo vyslaním signálu klientom, že na realitný trh prišla spoločnosť, ktorá je schopná poskytnúť klientom vyššiu pridanú hodnotu - poradenstvo, ako v ťažkých a turbulentných časoch s nehnuteľnosťami nakladať a tým vrátiť mnohým vlastníkom nehnuteľností a tiež aj budúcim investorom do nehnuteľností stratené ilúzie a nádej o ich správnej voľbe.

Cieľom spoločnosti REAL & PROPERTY ADVISOR s.r.o. je poskytovať silného a skúsenosťami a vedomosťami zdatného partnera klientom pohybujúcim sa s rôznymi očakávaniami na trhu s nehnuteľnosťami s absolútnym pochopením ich individuálnych potrieb. Komparatívnou výhodou našej spoločnosti sú hlboké znalosti realitného trhu, schopnosť nášho teamu predvídať trendy, jeho maximálna flexibilita a vysoké pracovné nasadenie. Služby našej spoločnosti siahajú od počiatočných analýz, cez kvalitné právne a ekonomické poradenstvo až po samotnú finálnu realizáciu požiadavky klienta.


Náš kódex slušného podnikania

Podnikanie spoločnosti REAL & PROPERTY ADVISOR s.r.o. je založené okrem ekonomického aspektu s ekonomickými cieľmi rovnako na dodržiavaní podnikateľskej etiky vo všetkých smeroch svojho pôsobenia dotýkajúceho sa vzťahov so zákazníkmi a obchodnými partnermi. Jednou z našich neopomenuteľných zásad je dobrá povesť spoločnosti, so zameraním sa len na uspokojovanie požiadaviek klientov, bez čoho nie je možné dlhodobé udržanie dobrých vzťahov k zákazníkom a obchodným partnerom a tým dosahovanie stanovených cieľov, čím si chceme získať a zabezpečiť dôveru obchodného sveta.

Etické a ekonomické hodnoty pre nás veľmi úzko spolu navzájom súvisia a celý team spolupracovníkov spoločnosti REAL & PROPERTY ADVISOR s.r.o. je preto prísne vyzývaný k presadzovaniu slušného zaobchádzania a správania sa v jednaniach v rámci etických a právnych noriem. Všetci klienti a obchodní partneri spoločnosti REAL & PROPERTY ADVISOR s.r.o. sa môžu plne spoľahnúť na splnenie našich záväzkov.


Naše ambície

Silu a ambície spoločnosti REAL & PROPERTY ADVISOR s.r.o. s prioritnou orientáciou na potreby a riešenie požiadaviek klientov najlepšie vystihuje naše logo, kde kôň ako symbol silného, múdreho a vnímavého zvieraťa ťahá v záprahu budovy - nehnuteľnosti aj všetky problémy s nimi spojené, čím symbolicky tento záprah je pripravená za našich klientov ťahať práve naša spoločnosť.

Spoločnosť REAL & PROPERTY ADVISOR s.r.o. prináša a bude prinášať skutočné riešenia, ktoré fungujú a budú fungovať dlhodobo.